Activitate de custodie

????????????????????????????????????

Custodia ariei natural protejate are la bază o relaţie contractuală între Centrul Regional de Ecologie Bacău şi Agenţia Naţională pentru  Arii Naturale Protejate, prin care CRE Bacău în calitate de custode, sub coordonarea metodologică a ANAP, stabileşte şi aplică măsuri de conservare pentru speciile şi habitatele din perimetrul protejat.

Centrul Regional de Ecologie Bacău asigură începând cu anul 2006 custodia ariilor de protecţie specială avifaunistică Lacul Bacău, Lacul Galbeni şi Lacul Răcăciuni. Incepând cu anul 2008, CRE a preluat şi custodia Lacului Lilieci.

In anul 2007 lacurile de lângă Bacău au fost incluse într-o singură arie naturală protejată sub denumirea “Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti”, cu o suprafaţă de 5575,ha reprezentând atât luciu de apă precum şi zonele de luncă din cozile lacurilor Lilieci, Bacău, Galbeni, Răcăciuni şi Bereşti.

Aria naturală protejată a fost înfiinţată pentru protecţia a 50 de specii de păsări, din cele peste 130 dde păsări ce pot fi observate aici, precum şi pentru protecţia habitatelor, în special a zonelor de cuibărit pasaj şi iernat.

Situl este inclus in reţeaua europeană de arii natural protejate Natura 2000.

Obiectivul de conservare menţionat în HG nr.1284/2007 Anexa nr.4 – Formularul standard, Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, a fost completat prin HG nr.971/2011 astfel:

3.2.a Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Nr.crt Cod Specie Cuibărit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv Izolare Global
1. A022 Ixobrychus minutus 50-70 p C B C B
2. A081 Circus aeruginosus 7-10 p C B C B
3. A038 Cygnus cygnus 220-300i B B C B
4. A193 Sterna hirundo 80-100 p C B C B
5. A166 Tringa glareola 1000-1500 i C
6. A307 Sylvia nisoria 5-10 p D
7. A140 Pluvialis apricaria 200-300i C C B C
8. A177 Larus minutus 150-250i D
9. A196 Chlidonias hybridus 300-600 i D
10. A197 Chlidonias niger 30-80 i D
11. A127 Grus grus 10-40 i D
12. A 131 Himantopus himantopus 250-600i C B C C
13. A151 Philomachus pugnax 1500-6000 i C B C B
14. A229 Alcedo atthis 15-30 p D
15. A060 Aythya nyroca 4-12 p 50-200 i C B C B
16. A027 Egretta alba 120-500i C B C B
17. A082 Circus cyaneus 10-30 i C B C C
18. A026 Egretta garzetta 100-250i D
19. A393 Phalacrocorax pygmeus 200-400i C B C B
20. A132 Recurvirostra avosetta 5-30 p 70-250 i C B C B
21. A068 Mergus albellus 20-150 i 100-200i C B C B
22. A075 Haliaeetus albicilla 2-4 i C B C B

 

3.2.b Specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Nr.crt Cod Specie Cuibărit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv Izolare Global
23. A070 Mergus merganser 210-380i B B C B
24. A067 Bucephala clangula 250-350i B B C B
25. A005 Podiceps cristatus 200-300i D
26. A004 Tachybaptus ruficollis 100-150i D
27. A028 Ardea cinerea 500-800i D
28. A043 Anser anser 200-500i D
29. A054 Anas acuta 500-1000i D
30. A056 Anas clypeata 300-600i D
31. A050 Anas penelope 600-1200i D
32. A055 Anas querquedula 500-800i D
33. A051 Anas strepera 100-350i D
34. A059 Aythya ferina 1500-3500i D
35. A061 Aythya fuligula 300-500i D
36. A062 Aythya marila 10-20i D
37. A141 Pluvialis squatarola 80-120i D
38. A142 Vanellus vanellus 1000-2500i D
39. A198 Chlidonias leucopterus 10-20i D
40. A262 Motacilla alba 1000-1500i D
41. A036 Cygnus olor 50-120i 500-800i D
42. A179 Larus ridibundus 1500-3500i 15000-25000i B A C B
43. A017 Phalacrocorax carbo 3000-5000i 600-1000i C B C C
44. A161 Tringa erythropus 1000-2000i C B C B
45. A052 Anas crecca 6000-12000i C A C B
46. A053 Anas platyrhynchos 15000-25000i C A C C
47. A041 Anser albifrons 2000-5000i C B C C
48. A125 Fulica atra 8000-12500i C B C C
49. A459 Larus cachinnans 1000-2000i C A C C
50. A182 Larus canus 2000-4000i C A C C

 

Planul de Management al sitului aprobat prin Ordinul MMP nr.2681 din 26.07.2012 şi publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20.12.2012 menţionează şi clasele de habitate, obiectivul de conservare vizănd menţinerea stării de conservare favorabilă a habitatelor specifice:

Denumire Total

ha

Lilieci Bacău Galbeni Răcăciuni Bereşti
Comunităţi vegetale cu trestie, papură: 786,4 73,9 32,6 303,5 117,5 258,9
Habitat antropic 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Luciu de apă 4208,0 248,6 136,2 450,4 1579,8 1793,1
Păduri salcie şi plop alb: R4407,R4406, R4408 223,4 3,4 0,0 220,0 0,0 0,0
Păduri stejar, frasin 10,9 0,0 0,0 0,0 3,8 7,1
Pajişti: R3416, R3414 483,7 54,3 49,6 93,0 69,3 217,5
Terenuri agricole 17,3 1,4 0,1 2,6 0,2 13,0
Tufăriş cătină albă şi răchită albă: R3133, R4417 19,0 0,0 0,0 0,0 0,1 18,9
Tufăriş lemn câinesc: 10,4 8,8 0,0 0,0 1,6 0,0
Tufăriş salcie: R4418, R4416, R4419 57,0 1,1 2,3 25,4 28,2 0,0

 

  • Hotărârea Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
  • Hotărârea Guvernului nr.971/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr.1284/2007